Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Magic\\\`s Spirit
Datum: Januari 2007

Magic\\\`s Spirit, gevestigd te Balkbrug, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zwolle, onder nummer 51359731

1. Algemeen.

1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.

2. Indien Magic\\\`s Spirit bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met de koper heeft gemaakt, kan de koper zich bij latere overeenkomsten daar nimmer op beroepen.
Afwijkingen op deze voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

2. Tot stand koming.

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft verkoper/opdrachtnemer het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De overeenkomst komt tot stand wanneer verkoper/opdrachtnemer binnen acht dagen na ontvangst van de opdrachtgever deze bevestigt, dan wel met de uitvoering begint.
3. Alle overeenkomsten, ook in het buitenland, geschieden onder Nederlands Recht.

3. Wijzigingen.

1. Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen verkoper/opdrachtnemer zijn overeengekomen.

2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de overeengekomen prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent wijziging van de prijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop van toepassing is het in deze voorwaarden opgenomen artikel betreffende geschillen.

4. Prijzen.

1. Van alle artikelen, die tot het leveringsprogramma van Magic\\\`s Spirit behoren, zal een adviesverkoop(publiek)prijs door Magic\\\`s Spirit worden vastgesteld.

2. De prijzen worden vastgesteld voor de duur van een jaar, tenzij een onverwachte stijging van grondstoffen, verpakkingsmaterialen, (hulp)materialen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten en valutakoersen een prijswijziging rechtvaardigen.
In dat geval is Magic\\\`s Spirit gerechtigd deze verhoging door te berekenen in de prijzen en wordt tussentijds een nieuwe prijslijst uitgegeven.

5. Levering, verpakking en verzending.

1. Magic\\\`s Spirit verbindt zich jegens kopers om de zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat zullen bereiken.
- Levering indien op voorraad zal binnen 5 werkdagen zijn, bij out of stock wordt de klant hier direct van op de hoogte gesteld.
- Verzending geschiedt volgens het tarief van PostNL . 1-8-2014 6,95 (0-10kg)
- De klant heeft retourrecht binnen 14 dagen en zal het aankoopbedrag excl. verzendkosten terug ontvangen.

2. De zaken zullen door Magic\\\`s Spirit bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden gezonden, naar de overeengekomen plaats op de wijze als bij het totstandkomen van de relatie is bepaald of naderhand overeengekomen.

3. Magic\\\`s Spirit is bevoegd de orders onder rembours te leveren.

4. Bij zaken, die onder rembours verzonden worden komen de rembourskosten voor rekening van de koper.

5. Deze rembourskosten worden berekend naar de algemeen geldende tarieven van de vervoersmaatschappijen en worden op de factuur vermeld.

6. Rembourskortingen worden niet verleend.

6. Tijdstip van levering.

1. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient koper/opdrachtgever dus verkoper/opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

2. Bij het niet op voorraad zijn van de producten wordt de koper hiervan in kennis gesteld.

7. Overmacht.

1. Tijdens overmacht worden de levering - en andere verplichtingen opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen voor verkoper/opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

2. Indien verkoper/ opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan de verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper/opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk
contract.

3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden, die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan verkoper/ opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen, belemmeringen in de overzeese aanvoer.

8. Doorverkoop.

1. De door Magic\\\`s Spirit geleverde zaken mogen niet worden overgepakt, en in andere verpakkingen dan de originele worden verkocht, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

2. Magic\\\`s Spirit is niet aansprakelijk voor de gevolgen, indien een koper of wederverkoper een door Magic\\\`s Spirit in de handel te brengen product met een verkeerd advies aan de consument verkoopt.

9. Productaansprakelijkheid.

1. Magic\\\`s Spirit is, afgezien van haar wettelijke aansprakelijkheid, nimmer aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen van de door haar verwerkte producten, indien blijkt dat de consument:
a: naast het door Magic\\\`s Spirit verwerkte product medicijnen/ producten gebruikt welke de beoogde werking van het product Maic\\\`s Spirit teniet doen, dan wel een averechtse werking tot gevolg heeft.
b: voor het door Magic\\\`s Spirit verwerkte product allergisch is of blijkt te zijn.
c: drugs en overmatig alcohol gebruikt.

d. indien niet aan de voorgeschreven dosis wordt gehouden.

10. Prijs en betaling.

1. De overeengekomen prijs is inclusief BTW .

2. Koper/opdrachtgever is verplicht de bestelling bij vooruitbetaling te voldoen.

3. Bij niet tijdige algehele betaling van factuurbedragen of van een gedeelte daarvan is Magic\\\`s Spirit bevoegd de levering van de orders op te schorten.

4. Bij gebreke van betaling wordt er geen levering gedaan, na 14 dagen na bestelling vervalt de bestelling.

5. Indien de betaling van een factuur niet binnen de termijn van 8 dagen na factuurdatum is ontvangen en wanneer alsdan rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging van de betaling zijdens koper worden genomen, is deze gehouden tot betaling van de door Magic\\\`s Spirit te maken (buiten)gerechtelijke incassokosten welke zijn vastgesteld op minimaal 15% van het te betalen factuurbedrag of een deel daarvan, zulks met een minimum van € 50,--, onverminderd eventuele door koper krachtens rechtelijke uitspraak verschuldigde proceskosten.

6. Alle betalingen door of namens koper geschieden eerst in mindering op de verschuldigde kosten en voorts in mindering van de hoofdsom.

7. Indien koper met betaling van een deellevering in gebreke blijft, is Magic\\\`s Spirit gerechtigd de overige nog uit te voeren leveringsorders op te schorten met de termijn gedurende koper een opeisbare (deel)factuur onbetaald laat, onverminderd haar recht om na ingebrekestelling de leveringen definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen Magic\\\`s Spirit tot op dat moment te vorderen heeft en onverminderd haar recht op schadevergoeding.

11. Eigendomsovergang.

1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 3 zal de eigendom van de goederen/diensten overgaan op koper/opdrachtgever bij aflevering.

2. Alle geleverde goederen/diensten blijven eigendom van de verkoper/opdrachtnemer zolang de koper/opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst heeft voldaan.

3. Indien er gerede twijfel bij de verkoper/opdrachtnemer bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper/opdrachtgever, is de verkoper/opdrachtnemer bevoegd de bezorging van goederen uit te stellen, totdat de koper/opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper/opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de verkoper/opdrachtnemer door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

4. Verkoper/opdrachtnemer behoudt zich de industriële en intellectuele eigendom op de goederen/diensten voor.

5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het gebruiksrecht van de koper/opdrachtgever met betrekking tot de geleverde goederen/diensten beperkt tot de onderneming van de koper/opdrachtgever. De goederen/diensten, geleverd door de verkoper/opdrachtnemer, zullen niet zonder diens uitdrukkelijke toestemming aan derden ter beschikking mogen worden gesteld.

12. Garantie.

1. Alle overeenkomsten worden door Magic\\\`s Spirit naar beste weten en kunnen nagekomen.

2. Wegens de levering van zaken die Magic\\\`s Spirit zelf elders heeft ingekocht, neemt Magic\\\`s Spirit tegenover haar koper slechts die garanties op zich welke haar eigen leverancier tegenover Magic\\\`s Spirit op zich neemt, geheel volgens dezelfde voorwaarden. Verdere garanties kunnen slechts op Magic\\\`s Spirit rusten wanneer daarvan blijkt uit een door Magic\\\`s Spirit afgegeven schriftelijke verklaring.

3. Door Magic\\\`s Spirit worden nimmer verdergaande garanties verleend dan de verplichting tot het vervangen van het geleverde product, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

13. Reclames.

1. Koper is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij (af)levering op direct waarneembare tekorten en/of beschadigingen te controleren. Deze direct waarneembare tekorten en/of beschadigingen dient de koper terstond op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten)vermelden, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt het geleverde c.q. de verpakking te hebben goedgekeurd. Reclames dienaangaande worden alsdan niet meer in behandeling genomen.

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid dienen reclames binnen vijf werkdagen na constatering van een tekort door de koper schriftelijk bij Magic\\\`s Spirit te worden ingediend.

3. Reclames over facturen dienen schriftelijk bij aangetekend schrijven te worden ingediend en wel binnen vijf werkdagen na factuurdatum.

4. Reclames ingediend na het verstrijken van bovengenoemde termijnen, worden niet geaccepteerd.

14. Ontbinding.

1. De koopovereenkomst wordt zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, ontbonden, op het tijdstip waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, surcéance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en voor de financiële namaking zekerheid wordt gesteld.

2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door Magic\\\`s Spirit geleden schade, onder meer bestaande uit transportkosten.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2023 Magic's Spirit | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel